Get Adobe Flash player
Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

 

          Сдружението е независимо, доброволно, обществено сдружение с идеална цел за извършване на дейност в обществена полза на физически и юридически лица за възстановяване, съхраняване и насърчаване на националните материални и духовни културни ценности, за съхраняване на природната среда и биоразнообразието.

 

          Основни цели на сдружението са: 

 

- да работи активно и да съдейства за издирването, съхраняването, консервацията, реставрацията и устойчива социализация на материални и нематериални културни ценности, за съхранение на природната среда и биоразнообразието;

- да запознава българската общественост с културно-историческо наследство и природно богатство на страната и съдейства за неговото опазване и съхраняване за поколенията;

- да популяризира българските материални и нематериални културни ценности, природните забележителности, биоразнообразието в Европа и света и да съдейства за развитие на културен туризъм и други форми на алтернативен и устойчив туризъм;

- да подпомага научните изследвания и проучвания на българското материални и нематериални културни ценности, природните забележителности и биоразнообразието ;

да насърчава децата и младите хора за изучаване,опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и природно богатство на България

- да насърчава и да подпомага интегрирането на хора в неравностойно положение от всички възрастови групи чрез дейности, свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство и природно богатство.

 

          Методите, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 

- разработване и реализиране на проекти, насочени към съхраняване и популяризиране на българските материални и нематериални културни ценности и природно богатство.

- участие в български и международни програми и проекти;

- провеждане на конгреси, конференции, семинари, дискусии, фестивали, пленери, изложби и други форуми;

- провеждане на кампании за набиране на средства за реставрация, съхраняване и популяризиране на културно-исторически паметници и природни забележителности;

- експертни изследвания за културно-историческото наследство и природно богатство;

- подпомагане на младежки организации и акции, свързани с опазването на културно-историческото наследство и неговата социализация чрез дейности, свързани с участието на ученици, студенти и младежи, проявяващи интерес към културното и природното наследство на България.

- информационна и издателска дейност;